.:: Cảm nhận cho bài Giới Thiệu - Trần Đức::.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung