.:: Cảm nhận cho bài Máy bay nổ trước khi cất cánh::.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung