.:: Cảm nhận cho bài The Stone And The Green World::.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung